Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN DEFLOG PLATFORM

DEFLog  biedt Gebruikers de mogelijkheid om samen te werken via haar DEFLog Platform. Op het gebruik van het DEFLog platform zijn de Gebruiksvoorwaarden en de Privacy regels van DEFLog van toepassing. Enkele belangrijke voorwaarden hieruit zijn:

 1. DEFLog is verantwoordelijk voor het treffen van passende beschermingsmaatregelen om de informatie van de Opdrachtgever te beschermen tegen verlies en ongerechtvaardigde verwerking.
 2. DEFLog doet haar uiterste best om het DEFLog Platform beschikbaar te houden voor Gebruikers, maar kan niet garanderen dat dit altijd het geval zal zijn omdat zij simpelweg geen volledige invloed heeft op alle relevante omstandigheden.
 3. Opdrachtgever en Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn systemen en infrastructuur (zoals een up to date internet browser, werkende internetverbinding.
 4. Opdrachtgever en Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van de uitgewisselde informatie en het feitelijke gebruik door Gebruikers.
 5. Zo dient Gebruiker verstrekte of zelf aangemaakte Authenticatiemiddelen (gebruikersnamen en wachtwoorden) vertrouwelijk, persoonlijk en zorgvuldig te gebruiken om te voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers/derden toegang krijgen tot het DEFLog Platform;
 6. De in het DEFLog Platform opgeslagen informatie en/of daarmee uitgewisselde informatie mag niet onrechtmatig zijn en bijvoorbeeld geen inbreuk maakt op rechten van anderen.
 7. Het DEFLog Platform mag niet voor onrechtmatige doeleinden worden gebruikt.
 8. Eventuele in het DEFLog Platform opgeslagen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de separate verwerkingsovereenkomst. DEFLog geldt hierbij als verwerker. Opdrachtgever wordt geacht verwerkingsverantwoordelijke te zijn.
 9. Bij beëindiging van de onderlinge overeenkomst zal DEFLog de informatie in het DEFLog Platform aan Opdrachtgever retour geven.

Artikel 1: Definities

 • Authenticatiemiddelen: de (combinatie van) gegevens en/of middelen waarmee Gebruiker zich bij DEFLog kan authenticeren, zoals de combinatie van gebruikersnaam/wachtwoord, unieke al dan niet middels hulpmiddelen gegenereerde (pin)codes, etc.
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon die met instemming van de Beheerder gebruik maakt van het DEFLog Platform.
 • Beheerder: de door de Opdrachtgever aangestelde beheerder van het DEFLog Platform die de accreditatie heeft gekregen om Gebruikers toe te laten op het DEFLog Platform en Authenticatiemiddelen te verstrekken.
 • Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden voor het gebruik van het DEFLog Platform door de Gebruiker.
 • Licentie: het recht om het DEFLog Platform te gebruiken.
 • DEFLog Platform: het door DEFLog ontwikkelde software platform (inclusief achterliggende database), alsmede alle nieuwe en verbeterde versies daarvan.
 • Opdrachtgever: de opdrachtgever van DEFLog met wie de Overeenkomst is gesloten.
 • Overeenkomst: de tussen DEFLog en Opdrachtgever gesloten overeenkomst met betrekking tot het gebruik van het DEFLog Platform.
 • Verwerkingsovereenkomst: de van toepassing zijnde overeenkomst tussen Opdrachtgever en DEFLog inzake de verwerking van persoonsgegevens via het DEFLog Platform.

Artikel 2: Gebruik van het DEFLog Platform

 1. DEFLog biedt haar klanten de mogelijkheid om samen te werken via haar DEFLog Platform. Dit platform is door DEFLog gebouwd en wordt voortdurend verbeterd op basis van jarenlange ervaring en feedback van gebruikers. Zo wordt voortdurend gewerkt aan de verbetering van het gebruiksgemak en het toevoegen van nuttige extra functionaliteiten. Het DEFLog Platform wordt in samenwerking met Opdrachtgever ingericht, zoals in een eigen of juist afwijkende huisstijl. DEFLog begrijpt dat de in het DEFLog Platform opgeslagen informatie van wezenlijk belang kan zijn voor Opdrachtgever. DEFLog heeft passende maatregelen genomen om die informatie te beschermen tegen verlies en ongerechtvaardigde verwerking. Zo wordt het DEFLog Platform en de informatie gehost op zorgvuldig uitgekozen in Nederland gevestigde datacentra en beheerd door DEFLog en door DEFLog ingeschakelde hostingpartijen. Als onderdeel van Onderhoud en Ondersteuning blijft DEFLog gecommitteerd om het DEFLog Platform en de daarin opgeslagen informatie passend te beveiligen. DEFLog verleent hierbij aan Gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare Licentie, onder de voorwaarde van volledige naleving van deze Gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke Algemene Voorwaarden.
 2. Het DEFLog Platform mag daarbij slechts worden gebruikt ten behoeve van de communicatie tussen Gebruikers onderling, tussen Gebruiker en Opdrachtgever en tussen Gebruiker en DEFLog.
 3. Gebruiker bepaalt welke gegevens met behulp van het DEFLog Platform worden opgeslagen en/of uitgewisseld. DEFLog heeft geen kennis van die gegevens. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat die gegevens rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. DEFLog aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van het DEFLog Platform opgeslagen en/of uitgewisselde gegevens.
 4. Opdrachtgever vrijwaart DEFLog voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van het DEFLog Platform opgeslagen en/of uitgewisselde data of informatie onrechtmatig is. Mocht DEFLog kennis hebben of tot het besef komen dat data of informatie die Gebruiker met behulp van het DEFLog Platform heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal DEFLog prompt handelen om die data of informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal DEFLog aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen.
 5. Gebruiker mag het DEFLog Platform enkel aanwenden voor legitieme doeleinden en zal geen misbruik maken van het DEFLog Platform, of daarin onrechtmatige gegevens opslaan dan wel verspreiden middels het DEFLog Platform, en zal zich evenmin overigens onrechtmatig of onzorgvuldig gedragen.
 6. Beheerder dient extra zorgvuldig te handelen bij, en is verantwoordelijk voor, het verlenen van toegang tot het DEFLog Platform (bijvoorbeeld bij het verstrekken van Authenticatiemiddelen) aan Gebruiker(s).

Artikel 3: Gebruik van Authenticatiemiddelen

 1. Gebruiker is verantwoordelijk voor de aan hem verstrekte of door hem aangemaakte Authenticatiemiddelen. Gebruiker zal deze persoonlijke Authenticatiemiddelen zorgvuldig behandelen en geheimhouden. Gebruiker zal doeltreffende maatregelen nemen om misbruik van Authenticatiemiddelen te voorkomen.
 2. DEFLog is niet aansprakelijk voor misbruik van Authenticatiemiddelen en mag ervan uitgaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt met de Authenticatiemiddelen een door Opdrachtgever geautoriseerde gebruiker van het DEFLog Platform is.
 3. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Authenticatiemiddelen in handen zijn gekomen van onbevoegden, zal Gebruiker de Beheerder daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van Gebruiker om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen door bijvoorbeeld andere gebruikersnamen en wachtwoorden in te stellen of het desbetreffende account op te schorten. In een voorkomend geval neemt de Beheerder al dan niet in samenwerking met DEFLog passende maatregelen.

Artikel 4: Opslag en verwerking van persoonsgegevens

 1. Bij het gebruik van het DEFLog Platform worden persoonsgegevens verwerkt, zoals de opslag van die gegevens op servers van DEFLog. Opdrachtgever geldt daarbij als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor naleving van de Toepasselijke Privacy Wetgeving bij het verwerken van persoonsgegevens bij Opdrachtgever ligt. DEFLog geldt daarbij als verwerker.
 2. In die hoedanigheid zal DEFLog zich houden aan de afspraken – in de Verwerkingsovereenkomst – die zij heeft gemaakt met Opdrachtgever in zijn hoedanigheid als verantwoordelijke. Andere verwerkingen zal DEFLog alleen uitvoeren in opdracht van Opdrachtgever of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Artikel 5: Duur en beëindiging

 1. De duur van de gebruikerslicentie is gelijk aan de duur van de Overeenkomst. De duur van de Licentie kan beperkt worden door voorwaarden die de Beheerder heeft gesteld (bijvoorbeeld een gebruiksrecht per project of per jaar).
 2. Onverminderd de rechten van DEFLog onder de Overeenkomst, heeft DEFLog de bevoegdheid om de Licentie tijdelijk op te schorten of op te zeggen indien Gebruiker niet voldoet aan de door DEFLog gestelde voorwaarden (bijvoorbeeld indien Gebruiker niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Algemene Voorwaarden). DEFLog is in een dergelijk situatie in geen geval gehouden tot enige restitutie, compensatie of schadevergoeding jegens de Gebruiker of Opdrachtgever.
 3. Bij beëindiging van de Licentie – op welke grond en om welke reden dan ook – vervallen alle aan Gebruiker op grond van deze Gebruiksvoorwaarden en/of Overeenkomst verleende rechten automatisch en is verder gebruik van het DEFLog Platform niet meer toegestaan.