DEFLog: the
connection between
data streams

Wat is DEFLog?

DEFLog is een infrastructuurvoorziening voor de logistieke sector, waarmee data uitgewisseld kan worden. DEFLog bestaat uit een basis infrastructuur (onderdeel van de Basis Data Infrastructuur, zie verder) en een verzameling standaard koppelvlakken. Een koppelvlak is een technische interface die uitwisseling van gegevens tussen informatiesystemen verzorgt. In de data infrastructuur wordt de identificatie, autorisatie en authenticatie geregeld. De koppelvlakken zorgen dat data betrouwbaar en effectief kan worden uitgewisseld, met behulp van standaarden.

Wat kan ik met DEFLog?

Je kunt met DEFLog jouw data uitwisselen met anderen, of data gebruiken van anderen. Die data wordt gebruikt in verschillende toepassingen. Momenteel zijn er vier toepassingen: wegwerkzaamheden, data voor logistiek, truck incident management en inzicht in vrachtverkeer.

Waarom DEFLog?

Het belang van digitalisering wordt zowel in de sector als binnen de overheid breed gedragen. Een goede digitale infrastructuur helpt de concurrentiepositie van bedrijven te versterken. Transporten kunnen optimaal worden gepland dankzij up-to-date informatie. Strak geplande ritten hebben vele maatschappelijk voordelen: het zoekverkeer in de binnenstad verminderd en chauffeurs rijden zich niet meer vast onder bruggen die te laag voor ze zijn. Het verbetert ook de verkeersveiligheid: data over gevaarlijke stoffen wordt bij een incident gedeeld met de verkeerscentrale, chauffeurs hoeven minder vaak te keren in de binnenstad of onwenselijke routes te gebruiken. Zwaar transport of transport van gevaarlijke routes kan via voorkeursroutes worden omgeleid.

Zo draagt DEFLog bij aan het verminderen van CO2-uitstoot, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het efficiënter inrichten van de logistiek. Genoeg redenen dus om techniek te ontwikkelen die de datauitwisseling faciliteert. Het ministerie van IenW neemt hier het voortouw in, om te voorkomen dat bedrijven onderling gaan concurreren met oplossingen die niet te koppelen zijn. Door op landelijk niveau een standaard neer te leggen wordt één oplossing ontwikkeld waar de hele markt baat bij heeft. Daarnaast is er een toenemende invloed van platformgiganten zoals Amazon en Uber. Door als overheid de lead te nemen en te werken met open standaarden zorgt dat informatie tussen partijen sneller uitgewisseld kan worden.

Van wie is DEFLog?

DEFlog is voor iedereen die machine leesbare data wil uitwisselen of gebruiken. Het initiatief is opgezet vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, SmartwayZ.NL en Portbase met medewerking van NDW, TLN, evofenedex, SUTC en DALTI. Portbase beheert de basis infrastructuur en andere IT-partijen ontwikkelen de techniek van de koppelvlakken: het ministerie financiert de basis infrastructuur en deels de ontwikkeling van de koppelvlakken, zodat we sneller met elkaar digitaliseren. Het intellectueel eigendom van DEFLog berust bij de overheid: dat betekent feitelijk dat allen het kunnen gebruiken.

Wat wordt het businessmodel van DEFLog?

De ontwikkeling en gebruik van de basis infrastructuur wordt momenteel betaald door het ministerie van IenW. Ook de bouw van DEFLog-koppelvlakken wordt betaald door het ministerie van IenW. Iedere IT-partij (in de verkeerssector of logistiek en/of transport) kan gebruik maken van deze koppelvlakken om hun eigen diensten te verrijken of te ontwikkelen. Denk aan een bedrijf dat navigatiesoftware verkoopt aan logistieke bedrijven. Zij kunnen de data over wegwerkzaamheden verwerken in hun software en aanbieden aan hun klanten. Het is aan het bedrijf zelf welke prijs ze daarvoor vragen aan hun klanten.

Wat kost het om gebruik te maken van DEFLog koppelvlakken?

Op dit moment is het gebruik van de DEFLog infrastructuur en de koppelvlakken als technisch instrument gratis. De verwachting is dat dit in ieder geval tot einde 2022 zo blijft. In die periode laat het ministerie onderzoeken hoeveel datakosten er gemaakt worden, en wat geautomatiseerde data-uitwisseling oplevert aan voordelen. Ook wordt onderzocht hoe kosten en opbrengsten zich ontwikkelen als het gebruik van DEFLog-koppelvlakken toeneemt met meer gebruikers en meer data.

Richt DEFlog zich enkel op overheidsdata voor bedrijven, of ook op data uitwisseling tussen bedrijven?

De betrokkenheid van het ministerie van IenW bij DEFLog richt zich primair op uitwisseling van overheidsdata richting de sector en weer terug. Dankzij DEFLog-koppelvlakken kunnen logistieke bedrijven gebruik maken van overheidsdata om hun ritten en goederenstromen efficiënter te plannen en uit te voeren. Denk aan data over wanneer het verkeerslicht op groen gaat, data over laad- en losplekken in de stad, en nog veel meer. DEFLog-koppelvlakken kunnen ook gebruikt worden voor het terugleveren van data van bedrijven naar de overheid: bijvoorbeeld zodat overheden kunnen zien waar files ontstaan.

DEFLog kan ook gebruikt worden voor data uitwisseling tussen bedrijven onderling. Dit kan veel voordelen bieden: het is echter aan de bedrijven zelf om hiervoor te kiezen en dan naar te handelen. Stel dat een aantal marktpartijen samen willen werken aan een hub . DEFLog kan dan behulpzaam zijn om rittijden en ladingtypes te ontsluiten. De overheid zal dit waar nodig (mede) faciliteren en zal erop toezien dat dit gestandaardiseerd gebeurt.

Wat is de Basis Data Infrastructuur?

De Basis Data Infrastructuur (BDI) is de digitale tweelingzus van het fysieke goederenvervoer. Elke handeling (laden, vervoeren, overslaan, lossen, administratie) vraagt om informatie. Die wisselen we op papier of in veel verschillende digitale berichten met elkaar uit. Dat kan slimmer en efficiënter. De BDI zorgt ervoor dat de data door de eigenaar beschikbaar wordt gesteld en vervolgens door meerdere belanghebbenden gelijktijdig benaderd en gebruikt kan worden, voor zover de eigenaar als bron daar zelf voor kiest en toestemming voor geeft.

De BDI heeft als uitgangspunt: geen centrale datasilo, maar bestaande systemen van partijen verbinden die hun data beschikbaar willen stellen om processen efficiënter te laten functioneren en daarbij zelf in controle willen en kunnen blijven. En daarbij te zorgen voor afdoende betrouwbaarheid, vindbaarheid en veiligheid in die data-uitwisseling. De BDI is een initiatief van het ministerie van IenW en voert hierop regie. Samen met de Douane, PCS en de mainports bouwen zij het fundament en borgen de aansluiting bij de internationale ontwikkelingen en afspraken.

Hoe verhouden DEFLog en de BDI zich tot elkaar?

DEFlog is een concrete technische invulling van de BDI. Het is een datadeeltoepassing, op basis van de principes van de BDI. Naast DEFLog zullen er ongetwijfeld meer digitale toepassingen ontstaan. De BDI zorgt dat alle betrokkenen elkaar dan met de minste inspanning kunnen vinden, begrijpen en vertrouwen.